Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van SupZwolle

 1. Definities

  1.1. “SupZwolle” verwijst naar het bedrijf dat supboards verhuurt en suplessen aanbiedt via de website www.supzwolle.nl.

  1.2. “Klant” verwijst naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van SupZwolle, inclusief het huren van supboards of het volgen van suplessen.

  1.3. “Supboard” verwijst naar het materiaal dat wordt verhuurd door SupZwolle voor het beoefenen van stand-up paddling.

  1.4. “Suples” verwijst naar de instructie- of begeleidingssessies die worden aangeboden door SupZwolle.
 2. Toepasselijkheid

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SupZwolle en de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

  2.2. Door gebruik te maken van de diensten van SupZwolle, erkent de klant dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

  2.3. Indien bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Reserveringen en betalingen

  3.1. Reserveringen voor het huren van supboards of het volgen van suplessen kunnen online worden gemaakt via de website van SupZwolle.

  3.2. De klant dient voorafgaand aan de huurperiode of suples volledige betaling te verrichten, tenzij anders overeengekomen.

  3.3. Betalingen kunnen worden gedaan via de geaccepteerde betaalmethoden aangegeven op de website van SupZwolle.
 4. Annulering en wijzigingen

  4.1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan SupZwolle te worden gemeld.

  4.2. Bij annuleringen tot 48 uur vóór de geplande huurperiode of suples wordt het volledige bedrag gerestitueerd.

  4.3. Bij annuleringen binnen 48 uur vóór de geplande huurperiode of suples wordt geen restitutie verleend, tenzij anders overeengekomen.

  4.4. SupZwolle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de geplande huurperiode of suples, zoals tijdstippen of locaties, indien nodig. In dergelijke gevallen zal SupZwolle de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een passende oplossing aanbieden.
 5. Verantwoordelijkheid van de klant

  5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de gehuurde supboards en dient deze met zorg te behandelen.

  5.2. De klant dient te allen tijde de instructies van SupZwolle op te volgen met betrekking tot het gebruik van de supboards en deelname aan suplessen.

  5.3. De klant is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid en dient ervoor te zorgen dat hij/zij fysiek in staat is om deel te nemen aan supactiviteiten.

  5.4. De klant dient zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het beoefenen van stand-up paddling en vrijwaart SupZwolle van enige aansprakelijkheid in geval van ongevallen, verwondingen of schade die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde supboards of deelname aan suplessen.
 6. Aansprakelijkheid van SupZwolle

  6.1. SupZwolle stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de gehuurde supboards in goede staat verkeren en dat suplessen op een veilige en professionele manier worden gegeven.

  6.2. SupZwolle is niet aansprakelijk voor enige schade, letsel, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens het gebruik van de gehuurde supboards of deelname aan suplessen.

  6.3. SupZwolle is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de gehuurde supboards of deelname aan suplessen.

  6.4. De aansprakelijkheid van SupZwolle is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de huur van supboards of deelname aan suplessen.
 7. Intellectuele eigendom

  7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.supzwolle.nl, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en andere materialen, berusten bij SupZwolle.

  7.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SupZwolle enig materiaal van de website www.supzwolle.nl te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op andere wijze te gebruiken.
 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  8.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen SupZwolle en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

  8.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de diensten van SupZwolle zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SupZwolle is gevestigd.
 9. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

  9.1. SupZwolle behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

  9.2. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de website www.supzwolle.nl.

  9.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig de website van SupZwolle te raadplegen voor eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 23-06-2023.